KSIĘGI RACHUNKOWE

KSIĘGI RACHUNKOWE

Usługi naszego biura w zakresie ksiąg handlowych obejmują czynności do których zobowiązany jest przedsiębiorca zobowiązany Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Do nich należy między innymi, prowadzenie zapisów w: księdze głównej księdze pomocniczej dziennikach księgi głównej i pomocniczej. Ponadto sporządzamy comiesięczne zestawienia pozwalające na bieżącą kontrolę finansową w firmie: zestawienie obrotów i sald w ujęciu syntetycznym w podsumowanych grupach nadrzędnych zestawienie obrotów i sald w ujęciu analitycznym zapisów w księdze głównej oraz pomocniczej rachunek zysków i strat oraz bilans. Raz w roku sporządzane jest także pełne sprawozdanie finansowe obejmujące niezbędne elementy przewidziane przez ustawę o rachunkowości. Ponadto czynnie współpracujemy podczas procesu kontroli ksiąg przez biegłego rewidenta. Wypełniamy zestawienia według indywidualnie ustawionego wzoru, składamy niezbędne wyjaśnienia, a także wprowadzamy zadane korekty. Dla potrzeb przepisów podatkowych sporządzamy także: ewidencja środków trwałych ewidencję wyposażenia rejestry VAT zakupu oraz sprzedaży deklaracje podatkowe z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych sprawozdania objęte sprawozdawczością przez Główny Urząd Statystyczny sprawozdania dla potrzeb specjalnej strefy ekonomicznej.

Ponadto w czasie z każdych z procesów, które zachodzą podczas księgowania dokumentów komunikujemy się z klientem, aby wyjaśnić wątpliwości, co do prawidłowego zaksięgowania dokumentu źródłowego, faktury, rachunku. Natomiast w przypadku kontroli skarbowej bierzemy w niej czynny udział. Rozmawiamy z klientem o jego dokumentach, możliwościach oraz odpowiadamy na pytania z nimi związanymi. Ponadto każdorazowo przed zamknięciem comiesięcznego rozliczenia pytamy o potwierdzenie kompletności dokumentów. Po zaksięgowaniu dokumentów nasz klient otrzymuje komplet poukładanych, zaksięgowanych dokumentów wraz z niezbędnymi zestawieniami oraz informację z terminem płatności podatku wraz ze wskazanym numerem rachunku urzędu skarbowego. Komunikacja z naszym klientem jest możliwa poprzez e-mail, telefon, fax. Ponadto używamy języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.